Overordnet status

Prosjektet er etter lengre tids bearbeiding endelig vedtatt i kommunestyret. For å gjøre plass til den nye stadion, må det gjøres noen tiltak med flytting av rigg og tekniske installasjoner på den eksisterende stadion. Disse arbeidene har pågått gjennom den siste måneden, og ble ferdigstilt i slutten av april.

Inngjerding av anleggsplassen pågår, og oppstart gravearbeider blir i løpet av mai.

 

April 24

Stabæk fotballs brakkerigg flyttes fra banens syd-østre hjørne til svingen på løpebanen i nord. 

Mai-juni 24

Anleggsbrakker settes opp og byggeplassen gjerdes inn. Gang- og sykkelveien vest for dagens stadion blir stengt. Syklister og gående henvises til Øygardveien eller gang- og sykkelvei markert med rosa i oversiktsbildet.

Innkjøringen langs OIS blir stengt for sommeren. Ny innkjøring er øst for skolen, mot Coop Mega og Rema 1000. Det er anlagt ny snuplass for biler mellom OIS og Arena Bekkestua.

Graving av ny trasé for overvann og spillvann i veien foran OIS igangsettes. 

 

Juli-oktober 24

Graving pågår på hele tomta. Tekniske installasjoner legges i grunnen. Det vil tidvis pågå sprenging av fjell og spunting rundt gravearbeidene, noe som skaper en del støy. Denne typen arbeider varsles i forkant. 

Det vil peles under hovedtribunen og fundamenter etableres.

Mot slutten av denne perioden, blir overvannstraséen mot OIS ferdigstilles, og grøftene blir suksessivt tilbakefylt.

 

 

 

November 24-mai 25

Byggegjerdet mot OIS flyttes og veien åpnes igjen etter at overvannstraséen er omlagt. Det vil fortsatt pågå graving i nord mot eksisterende stadion og inne på ny matchbane.

Det støpes gulv på grunn og råbygget monteres. Råbygget settes først opp for hovedtribunen før kortsidene følger på. Bortre langside blir ikke igangsatt før stadion er overlevert og Stabæk flytter ut fra den gamle banen.

 

 

Juni 25-mai 26

Yttervegger lukkes og innvendige arbeider pågår. Anleggsgartner begynner utomhus og området rundt stadion forberedes for overlevering våren 2026.